Yukarı

Türkiye Oturma İzni - Göçmenlik - Vatandaşlık

Çalışma İzninin Reddi ve Redde İtiraz Edilmesi

Çalışma İzninin Reddi ve Redde İtiraz Edilmesi
Yabancıların çalışma izin başvurularını değerlendirme yetkisi Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda olup 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunundaki esas ve usullere bakılırsa yapılmaktadır. Çalışma ve toplumsal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafınca incelenen çalışma izin başvuruları kabul ve ret şeklinde neticelanmaktadır. Müracaat neticeları işverene e-posta yöntemiyle bildirilir. Yurtdışı başvurularında ise, yabancının müracaat yaptığı ilgili dış temsilciliğe de online olarak bilgilendirme gönderilir.

Çalışma İzni neden Reddedilir?
6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 9.Maddesinde çalışma izni başvurusunun ret sebepleri düzenlenmiş olup bu şartlardan birini taşıyanların başvurularına Bakanlıkça ret kararı verilmektedir. Söz mevzusu kanunda yer edinen kanun metni gereğince ret sebepleri aşağıdaki gibidir:

Uluslararası İşgücü Politikasının dışında kalan başvurular;
Belge ve bilgilerin düzmece olarak düzenlenerek meydana getirilen başvurular;
Başvuruda bulunan işverenin yabancı çalıştırmaya ilişkin gerekçesinin yetersiz görüldüğü durumlar;
Yabancılara yasak olan mesleklere meydana getirilen başvurular;
Başvuruda belirtilen kalite ve uzmanlığı taşımayan yabancıların başvuruları;
ÇSGB tarafınca belirlenen kriterlerin karşılanmadığı başvurular;
6458 Sayılı Yabancılar Kanunu’nun 7.Maddesine göre Türkiye’ye giriş verilmeyen yabancıların, 15.Maddesine gore vize verilmeyecek yabancılar, 54.Maddesine nazaran hakkında sınır dışı kararı alınan yabancılar;
Kamu sağlığı, güvenliği ve düzeni açısından tehdit oluşturan yabancılar;
Türkiye’nin tanımadığı ülke vatandaşlarının başvuruları(Dışişleri Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür durumu istisna oluşturur) ;
Bakanlık tarafınca başvurucuya tanınan kanuni süre içinde tamamlanmayan başvurular.
Yabancılara Yasak Olan Meslekler
6735 Sayı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun Çalışma İzni Başvurusunun Reddi başlıklı 9.Maddesinde ret sebepleri düzenlenmiştir. Aynı maddenin ç fıkrasında kanunla Türk yurttaşlarına özgülenmiş işlerde yabancıların çalışamayacağı yer almıştır. İlgili Kanunlarda yer alan kanun hükümlerine istinaden yabancılara yasak olan meslekler aşağıdakilerdir:

Avukatlık;
Yabancıların Türkiye’de avukatlık yapması Avukatlık Kanunu ile yasaklanmış olup, ilgili kanunun 3/a maddesi gereğince, kişinin avukatlık mesleğine kabul edilebilmesi için T.C. Vatandaşı olması gerekmektedir.

Noterlik;
Noterlik Kanunu’nun 7.Maddesinde noterlik yetişimına başlayabilmek için T.C. Yurttaşlığı şartı getirilerek yabancıların Türkiye’de noterlik mesleğini icra etmeleri yasaklanmıştır.

Diş Hekimliği;
Yabancılara maksimum yasak getirilen mesleklerin başlangıcında sağlık sektörü gelmektedir. Eskiden doktorların Türkiye’de çalışması da yasak meslek kapsamında değerlendirilmekte ve Türkiye’de çalışmaları yasaktı. Sonradan getirilen düzenleme ile doktorluk ve hemşirelik yabancılara yasak meslek olmaktan çıkarılmış, sağlık Bakanlığı’ndan ön izin, Çalışma ve toplumsal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni alınması suretiyle çalışılmasına izin verilmiştir. Ancak diş hekimlerinin çalışma şekli Tababet ve Şuabatı Sanatlarının tarzı İcrasına Dair Kanun ile düzenlendiğinden T.C. Vatandaşı olmayanların çalışması yasaktır.

Veterinerlik;
veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül seçimina ve Göreceği İşlere Dair Kanun’da Türkiye’de veterinerlik mesleğini icra edebilmek için yurttaşlık şart koşulmuştur.

Özel Hastanelerde sorumlu Müdür;
Hususi Hastaneler Kanunu’nda görevli müdürün taşıması ihtiyaç duyulan şartlar içinde T.C. Vatandaşı olmak ibaresinin yer alması sebebi ile yabancıların bu mesleği icra etmesi yasaktır.

Güvenlik Görevlisi;
Bazı müessese ve müesseseların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca, yabancıların çalışması yasaktır.

Kabotaj Kanunu’nda yer edinen meslekleri icrası (dalgıçlık, kaptanlık, tayfalık vs);
Gümrük Müşavirliği;
4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 227.Maddesi gereğince, gümrük müşavirliği mesleğinin icrası için Türk Vatandaşı olmak gerektiğinden yabancıların bu mesleği icra etmesi yasaktır.

9.Turist Rehberliği;

Yabancıların gezim sektöründe çalışmasıyla ilgili her hangi bir yasak bulunmamakla beraber tek yasak gezgin rehberliği mevzusunda getirilmiştir. 6326 sayılı gezgin Rehberliği Meslek Kanununun 3. Maddesi gereğince, turist rehberliği Türklere özgü meslek olması sebebi ile yabancıların çalışması yasaktır.

Çalışma İznim Reddedildi ne Yapmalıyım?
Çalışma ve toplumsal Güvenlik Bakanlığı başvuruyu inceledikten sonra sonucunı başvurucuya bildirir. Bu karar olumlu olabileceği gibi negatif da olabilmektedir.

Yabancıya veya işverenine çalışma izni yada uzatma başvurusunun reddi tebliğ edilir. Bakanlığın sonucuna karşı red sonucunın ilgiliye tebliğinden itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazın reddine karar verildiği durumlarda ise ilgili idari yargı yoluna başvurabilir.

Çalışma İzni Reddi Dava dilekçesi Örneği


 


Yardımcı Olabilir miyim?


Whatsapp'tan iletişim Kur


Merhaba, Buyrun..