Yukarı

Türkiye Oturma İzni - Göçmenlik - Vatandaşlık

Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması

Türk yurttaşlığının Genel Olarak Kazanılması
5901 Sayılı yurttaşlık Kanunu’nun 11.Maddesi uyarmaca, ülkemizde kesintisiz olarak 5 yıl ikamet edenler yabancılar aşağıdaki şartların gerçekleşmesi durumunda Türk vatandaşlığını genel yoldan kazanabilirler. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, Türk vatandaşlığının kazanılması doğumla ve sonradan yetkili yönetim sonucuyla olmak üzere iki şekilde alınmaktadır. Sonradan genel hükümlere göre Türk yurttaşlığını kazanmak isteyen yabancıların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

Yabancının milli hukukuna göre reşit olması, vatansız ise T.C. çağdaş Kanunu gereğince, reşit olmalı;
yurttaşlık başvurusundan itibaren geriye yönelik en az 5 yıl Türkiye’de ikamet etmiş olmalı;
Yabancının Türkiye’ye yerleşmek isteğini belirtmesi gerekmektedir. Örneğin, Türkiye’de gayrimenkul edinmek, T.C. Vatandaşı ile evlenmek, Türk Vatandaşı anne, baba, çocuk sahibi olmak şeklinde eylemlerde bulunmalı;
Kamu sağlığı açısından tehdit oluşturacak bir hastalığa haiz olmamalı;
Kamu ahlakına uygun davranışlar sergileyen fert olmamalı;
Türk topluluğunun içinde yer alabilmesi için Türkçe mevzuşabilmeli;
Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek mesleğe ve gelire sahip olmalı;
Ülke güvenliği ve kamu düzenine tehdit oluşturacak bir durumu olmamalı.
Türk vatandaşlığına Başvuran tarafından Yapılacak İşlemler
Türk vatandaşlığına başvuru, başvurucunun yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe kendisi yada bu konuda verilen özel vekaletname ile vekili tarafından yapılır. Başvurucunun 18 yaşından ufak ve(ya) ayırt etme gücünden yoksun olduğu durumlarda başvuru veli yahut vasi tarafından yapılabilmektedir.

Yurttaşlık başvurusunda yabancının Türkiye Cumhuriyeti Yabancı Kimlik Numarası esas alınarak işlem yapılmaktadır.

Müracaat form arzuçesi doldurularak aşağıda listesi verilen evrakların teslimi ile yapılmaktadır. Başvuru zamanı olarak kişin biçim istekçesinin evrak kaydı olarak aldığı tarih esas alınır.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı, yeni kanuni düzenlemeye istinaden aranan ikamet süresi içinde toplam 12 ayı geçmemek üzere yurt dışında bulunabilir. Yurt haricinde geçirilen sürelerin toplamı 12 ayı geçmiyorsa, öngörülen ikamet süresi içinde değerlendirilir.

Türk vatandaşlığı Almak İçin İstenen Belgeler
Türk vatandaşlığı müracaat Formu;
50×60 mm formatında beyaz fonlu biyometrik fotoğraf;
pasaport veya yerine geçerli benzeri belge;
Kimlik bilgilerinin yer aldığı doğum belgesi yada bu bilgilerin yer aldığı benzeri belge;
bireyin çağdaş durumunun yer aldığı belge. Evlenme belgesi, boşanma kararı, ölüm belgesi gibi.
Kişinin bulaşıcı ve kamu sağlığı açısından tehlike oluşturmayacak bir hastalığının bulunmadığına ilişkin sağlık Bakanlığı’nın belirlediği niteliklerde sağlık raporu;
Türkiye’de kendinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek mesleğe ve gelire sahip bulunduğunu gösterir belge (çalışma izni, vergi levhası vs);
yurttaşlık başvurusundan itibaren geriye yönelik en az 5 yıl Türkiye’de ikamet etmiş olduğuna dair İl güvenlik Müdürlüğü’nden alınacak Türkiye’ye giriş-çıkış tarihlerini gösterir belge;
vatandaşlık başvurusu sonuçlanana kadar ileriye yönelik yetecek süreli geçerli oturma izni belgesi;
başvuru sahibinin her hangi bir suç sebebi ile hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı nüshası;
Maliye Veznesine hizmet bedelinin yatırıldığına dair alıntı.
Komisyon tarafınca meydana getirilen İşlemler
Yabancının ikamet ettiği il sınırları içinde Valiliğe yapmış olduğu başvuru, Valilik tarafından İçişleri Bakanlığı Nüfus ve yurttaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmektedir.  Başvurucu, vatandaşlık başvuru numarasını ilgili Bakanlığın Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler biriminden öğrenerek takip edebilir.

İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme yapılarak vatandaşlık başvuru sonucu pozitif yönde veya negatif olmak üzere ilgilisine bildirilir.

Yardımcı Olabilir miyim?


Whatsapp'tan iletişim Kur


Merhaba, Buyrun..